مشخصات فردی

(اطلاعات پایه مورد نیاز برای ثبت نام)


 

 

 
/
 

تجارت شغلی

-

وضعیت همکاری:
نوع همکاری
علت ترک همکاری

سوابق تحصیلی

(به ترتیب از آخرین مدرک)

دوره های آموزشی

(عمومی، تخصصی)

سطح مبتدی متوسط پیشرفته امکان ارائه مدرک بله خیر

مهارت ها

(...)

کم متوسط زیاد خواندن نوشتن کم متوسط زیاد

انتخاب شغل

(انتخاب دو شغل مجاز است)

بلند مدت / تمام وقت دورکاری پروژه ای کوتاه مدت تمام وقت پاره وقت شیفتی حداقل حقوق درخواستی میزان تعیین شده توسط کارفرما
حداقل تعیین شده وزارت کار